Opakowania

 


Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, iż z dniem 01.04.2017 zawieszamy system kaucjonowania opakowań po środkach chemicznych.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) P.H. Alufinish Polska Sp. z o.o. Sp.k. obowiązek zorganizowania systemu zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych realizuje za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, natomiast odpadów po środkach niebezpiecznych poprzez przystąpienie do porozumienia z Marszałkiem Województwa Łódzkiego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), podmiot kupujący środki chemiczne w opakowaniach jest posiadaczem odpadów opakowaniowych i jest obowiązany do postępowania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o których mowa w art. 16-31 ustawy o odpadach.

Mając na uwadze dobro naszych kontrahentów oraz ochronę środowiska naturalnego, opakowania po produktach zakupionych w P.H. Alufinish Polska Sp. z o.o. Sp.k. można w dalszym ciągu przekazywać do firmy Bima.

WARUNKI ZWROTU OPAKOWAŃ:

Zwracane opakowania muszą spełniać następujące warunki:

Są to oryginalne opakowania po produktach dostarczonych przez P.H. Alufinish Polska Sp. z o.o. Sp.k. i nie były napełniane innymi substancjami, posiadają czytelne, oryginalne etykiety i oryginalne zamknięcia oraz są czyste z zewnątrz, są całkowicie opróżnione.

Opakowania można dostarczyć do magazynu firmy Bima po uprzednim ustaleniu warunków, adres:

    FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BIMA” Włodzimierz Sałata
    Strzelcew 40
    99-400 Łowicz

Zlecić odbiór na adres e-mail: bima@onet.pl, lub telefonicznie pod nr tel.: 512-274-257, 505-105-745.

 

PRODUKTY ZALICZANE DO ŚRODKÓW NIEBEZPIECZNYCH:

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 pkt. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 888), do środków niebezpiecznych zaliczamy:

Substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kategorii 1 lub 2, mutagenne kategorii 1 lub 2, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 lub niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N lub substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2, lub środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub niebezpieczne dla środowiska wodnego z przypisanym symbolem N na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach lub zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

 

Opakowania po środkach niebezpiecznych można rozpoznać po naniesionych na nich oznaczeniach:

 

Działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B

Piktogram  Rodzaj zagrożenia  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 

 Toksyczność ostra kat. 1, 2 lub 3   H300 Połknięcie grozi śmiercią

  H301 Działa toksycznie po połknięciu

  H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą

  H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

  H330 Wdychanie grozi śmiercią

  H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania

  

 Rakotwórcze kat. 1A lub 1B   H350 Może powodować raka
 Mutagenne kat. 1A lub 1B   H340 Może powodować wady genetyczne
 Działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1A lub 1B   H360 Może działać szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki

  H360F Może działać szkodliwie na płodność

  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

  H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

 

 Niebezpieczne dla środowiska   H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiPowyższe informacje znajdują się w sekcji 2 karty charakterystyki.

Należy zwrócić uwagę, że pojęcie „środki niebezpieczne” nie jest tożsame z określeniem „substancje niebezpieczne” w rozumieniu innych przepisów prawa.

      Korzystając ze strony alufinish.pl wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
      Rozumiem, nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia.